Điểm danh các Sở “vượt khung” cấp phó

0
322

Thanh Hoá:

Thống kê về kết quả đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ công chức, viên chức cho thấy, mỗi năm có hàng trăm công chức và hàng nghìn viên chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực. Ngoài ra, nhiều đơn vị, địa phương ký hợp đồng không đúng, bổ nhiệm cấp phó vượt so với quy định…

Đó là một trong những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2013 – 2016.

Nhiều công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

Tổng số CC hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 được giao của UBND tỉnh Thanh Hóa là 64.728 người. Từ 2013 – 2016, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 4 kỳ thi tuyển CC, qua đó tuyển được 366 thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác vững vàng.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận CC không qua thi tuyển đối với 111 người vào làm việc tại các Sở. Các đối tượng tuyển dụng không qua thi tuyển chủ yếu đang là VC tại các đơn vị sự nghiệp công lập và CB, CC cấp xã được quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc các Sở, UBND cấp huyện và từ cơ quan đảng, đoàn thể tiếp nhận về.

Bên cạnh đó, tổ chức thi nâng ngạch CC từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho 146 người. Đối với công tác tuyển dụng, sử dụng VC từ năm 2013 – 2016, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thi tuyển, xét tuyển và tuyển dụng 2.067 VC.

Theo kết quả đánh giá phân loại hàng năm đối với CB, CC, VC từ năm 2013 – 2016 cho thấy, có 79 CC không hoàn thành nhiệm vụ, 785 (năm 2013 là 157, 2014 là 157, 2015 là 257 và 2016 là 213) người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 378 VC không hoàn thành nhiệm vụ, 11.424 (năm 2013 là 2.664, năm 2014 là 2.664, 2015 là 3.048 và 2016 là 3.048) VC hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Tình trạng số lượng cấp phó vượt quy định phổ biến

Việc bổ nhiệm cấp phó giai đoạn 2013 – 2016, về cơ bản các sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã thực hiện tốt việc bổ nhiệm số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa từng xảy ra câu chuyện có tới 8 Phó giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa từng xảy ra câu chuyện có tới 8 Phó giám đốc

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc bổ nhiệm số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa đúng, vượt quy định.

Cụ thể, giữa năm 2016, qua rà soát tại các sở, ngành và 27 huyện, thị, thành phố cho thấy có rất nhiều đơn vị bổ nhiệm cấp phó phòng vượt quy định. Tại UBND thành phố Thanh Hóa đã bổ nhiệm cấp phó tại các phòng, ban thừa so với quy định, gồm: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế, Lao động – Thương binh và Xã hội; bổ nhiệm cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thừa tới 53 người so với quy định.

Tại UBND huyện Yên Định bổ nhiệm thừa 12 người; UBND huyện Triệu Sơn đã bổ nhiệm thừa 32 người; UBND huyện Thạch Thành đã bổ nhiệm thừa 17 người; UBND huyện Thiệu Hóa đã bổ nhiệm thừa 20 người so với quy định… Đối với các sở bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng vượt quy định như: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế…

Nguyên nhân xuất phát từ yêu cầu tăng cường công tác tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhưng không báo cáo xin chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, nhất là khối các trường học trực thuộc UBND cấp huyện.

Một số trường học thừa CB quản lý nhưng UBND cấp huyện chưa thực hiện tốt việc điều động, trong khi đó vẫn tiếp tục bổ nhiệm CB quản lý cho các trường còn thiếu.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, tình hình quản lý, sử dụng biên chế đã có nhiều chuyển biến tích cực; biên chế được giao đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; không ngừng quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ CB, CC, VC.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tốt việc thi tuyển CC hàng năm đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật. Đội ngũ CB, CC, VC, người lao động ngày càng được quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt để thực thi công vụ…

Nhưng bên cạnh đó, một số sở, UBND cấp huyện chưa nghiêm túc trong việc thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng CB, CC, VC, còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm; vẫn tự ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế được giao; một số đơn vị ký hợp đồng chưa đúng quy định về hình thức, thể loại hợp đồng, vi phạm Luật lao động; một số đơn vị ký hợp đồng thời hạn 3 tháng đối với công việc mang tính thường xuyên, ổn định, nhưng không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động…

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, những tồn tại hạn chế nêu trên là do các quy định của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CC, VC, đặc biệt đối với VC chậm được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; một số văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành có nội dung chưa phù hợp với quy định của Chính phủ; một số hướng dẫn của các Bộ, ngành còn có nội dung chưa thống nhât, chưa cụ thể hóa để thực hiện.

Một số sở, UBND cấp huyện được bổ sung nhiệm vụ, có khối lượng công việc tăng nhưng chưa được bổ sung biên chế; các chính sách tiền lương, đãi ngộ chậm cải cách dẫn đến đời sống của CV, VC vẫn khó khăn.

Bên cạnh đó, quyết định 685 về phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa nhưng Sở Nội vụ chưa căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu, ban hành các quy định có liên quan để thống nhất trên địa bàn…

Một số ngành, địa phương chưa quyết liệt, còn nể nang trong việc kiện toàn, tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC; năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận CB, CC làm công tác tổ chức ở các ngành, các cấp còn hạn chế.

Sở Tài chính Thanh Hóa cũng từng lùm xùm câu chuyện bổ nhiệm con gái của Giám đốc
Sở Tài chính Thanh Hóa cũng từng lùm xùm câu chuyện bổ nhiệm con gái của Giám đốc

Từ đó, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi các Nghị định về tuyển dụng CC, VC theo hướng thi trắc nghiệm trên máy tính tất cả các môn thi; sớm ban hành Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với CC lãnh đạo, VC quản lý thay thế quyết định số 27/2003/QĐ-TTg cho phù hợp công tác CB trong tình hình hiện nay.

Đề nghị Trung ương chỉ đạo quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện hợp lý, trong đó tính yếu tố về diện tích, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh…

Đối với Bộ Nội vụ sớm tham mưu trình Chính phủ hướng dẫn riêng về tuyển dụng, tiếp nhận CC không qua thi và xét tuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện; các Bộ chuyên ngành cần ban hành các quy định thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với VC để các địa phương thực hiện, đặc biệt đối với VC ngành giáo dục.

Duy Tuyên